Seiken Seiken Uraken Shuto Shuto [čteme: seiken] čteme: seiken] [čteme: uraken] [čteme: štó] [čteme: štó]
 Yonhon nukite Yonhon nukite Ippon nukite Nihon nukite Ippon ken [čteme: jonhon nukite] [čteme: jonhon nukite] [čteme: ipon nukite] [čteme: nihon nukite] [čteme: ipon ken]
 Nakadaka ippon ken Tettsui Tettsui Teisho Teisho [čteme: nakadaka ipon ken] [čteme: tecui] [čteme: tecui] [čteme: teišó] [čteme: teišó]
Ude (Wan) Washide Seiryuto Hiraken Hiraken [čteme: ude (wan)] [čteme: vašide] [čteme: seirjutó] [čteme: hiraken] [čteme: hiraken]  Haishu Haito Kake Kakuto Keito [čteme: haišu] [čteme: haito] [čteme: kake] [čteme: kaktó] [čteme: keitó]  Kumade Koko Oyayubi Shikyo Haisoku [čteme: kumade] [čteme: koko] [čteme: ojajubi] [čteme: šikjo] [čteme: haisoku]
 Kakato Kakato Koshi Sokuto Tsumasaki [čteme: kakato] [čteme: kakato] [čteme: koši] [čteme: sokuto] [čteme: cumasaki]
 Sokutei Sokutei Hiza Empi Shomen Men [čteme: sokuté] [čteme: sokuté] [čteme: hiza] [čteme: empi] [čteme: šomen] [čteme: men]